• Izrada završnog računa;
  • Zastupanje pred Poreskom Upravom i drugim nadležnim organima;
  • Vođenje platnog prometa, e-banking;
  • Obračun zatezne kamate;
  • Izrada periodičnih bilansa za dobijanje bankarskih pozajmica i internih evidencija obveznika.