• Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu;
  • Knjiženje glavne knjige;
  • Izrada i vođenje pomoćnih knjiga, poreskih evidencija (blagajna, knjiga primljenih i knjiga izdatih računa, materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo troškova i učinaka);
  • Vođenje knjige osnovnih sredstava, sitnog inventara i obračun amortizacije;
  • Analitička evidencija konta kupaca i dobavljača, izrada i slanje kartica istih i usaglašavanje potraživanja i obaveza;
  • Evidentiranje i knjiženje nematerijalnih ulaganja;
  • Izrada internih obračuna;
  • Obračun PDV-a, vođenje PDV evidencije i podnošenje poreske prijave;
  • Izrada faktura, otpremnica, kalkulacija, knjižnih zaduženja-odobrenja, nivelacija i ostalih računovodstvenih dokumenta.