Obračun plata i drugih oporezivih isplata

  • Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike;
  • Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
  • Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
  • Obračun putnih dnevnica;
  • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
  • Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti.

Kod svih obračuna izrađuju se odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.