• Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu;
 • Knjiženje glavne knjige;
 • Izrada i vođenje pomoćnih knjiga, poreskih evidencija (blagajna, knjiga primljenih i knjiga izdatih računa, materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo troškova i učinaka);
 • Vođenje knjige osnovnih sredstava, sitnog inventara i obračun amortizacije;
 • Analitička evidencija konta kupaca i dobavljača, izrada i slanje kartica istih i usaglašavanje potraživanja i obaveza;
 • Evidentiranje i knjiženje nematerijalnih ulaganja;
 • Izrada internih obračuna;
 • Obračun PDV-a, vođenje PDV evidencije i podnošenje poreske prijave;
 • Izrada faktura, otpremnica, kalkulacija, knjižnih zaduženja-odobrenja, nivelacija i ostalih računovodstvenih dokumenta.

 

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

 • Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike;
 • Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • Obračun putnih dnevnica;
 • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti.

Kod svih obračuna izrađuju se odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

 

 • Prijava i odjava zaposlenih preko aplikacije CROSO;
 • Izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • Izrada i predaja M4;
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada.

 

 • Izrada završnog računa;
 • Zastupanje pred Poreskom Upravom i drugim nadležnim organima;
 • Vođenje platnog prometa, e-banking;
 • Obračun zatezne kamate;
 • Izrada periodičnih bilansa za dobijanje bankarskih pozajmica i internih evidencija obveznika.